Trang chủ Diễn đàn Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Thư viện
 
Thư viện 21.03.2018 17:59


Trang đầu » » SKKN ANH VĂN LÓP 8

Xem file

SKKN ANH VĂN LÓP 8

Tác giả: TÂN THỊ HOÀI NỮ     
Ngày đăng: 19.09.2009 09:41
Dung lượng: 282.50 Kb
Xếp hạng: 0.0/0
Đã tải: 42
Miêu tả:

MOÄT VAØI BIEÄN PHAÙP GIUÙP HOÏC SINH YEÁU

HOÏC TAÄP BOÄ MOÂN TIEÁNG ANH- LÔÙP 8

 

 

                           A.  ÑAËT VAÁN ÑEÀ:

         - Muïc tieâu cô baûn cuûa nhaø tröôøng laø ñaøo taïo vaø xaây döïng nhöõng theá heä hoïc sinh trôû thaønh nhöõng con ngöôøi môùi phaùt trieån toaøn dieän, coù ñaày ñuû phaåm chaát ñaïo ñöùc, naêng löïc, trí tueä, theå chaát ñeå ñaùp öùng vôùi yeâu caàu thöïc teá hieän nay. Muoán giaûi quyeát thaønh coâng nhieäm vuï quan troïng naøy, tröôùc heát chuùng ta phaûi taïo tieàn ñeà vöõng chaéc, laâu beàn trong hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø trong giaûng daïy cuûa giaùo vieân.

                        - Moân hoïc Anh Ngöõ laø moät coâng cuï taïo ñieàu kieän hoaø nhaäp vôùi coäng ñoàng quoác teá vaø khu vöïc, tieáp caän nhöõng thoâng tin quoác teá veà khoa hoïc kyõ thuaät vaø treân nhiều lónh vöïc khaùc …

                      - Laø giaùo vieân daïy tieáng Anh, toâi thaáy mình coù traùch nhieäm   hình thaønh vaø phaùt trieån cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng cô baûn veà Anh ngöõ  nhaèm  giuùp caùc em  coù theå tieáp tuïc hoïc leân baäc hoïc cao hôn hoaëc ñi vaøo cuoäc soáng lao ñoäng thuaän lôïi hôn. Cuï theå laø, sau khi hoïc xong THCS caùc em phaûi coù kyõ naêng söû duïng tieáng Anh nhö moät coâng cuï giao tieáp ñôn giaûn döôùi caùc daïng nghe – noùi – ñoïc – vieát .

                   Nhö chuùng ta thaáy , trong chöông trình Anh vaên lôùp 8, kieán thöùc vaø kyõ naêng ñöôïc phaùt trieån noái tieáp töø kieán thöùc cô baûn cuûa chöông trình Anh vaên lôùp 6,7.Tuy nhieân, chöông trình Anh vaên lôùp 8 ñöôïc phaùt trieån naâng cao hôn veà kyõ naêng ngoân ngöõ, ñoàng thôøi vôùi vieäc reøn luyeän chuyeân saâu 4 kyõ naêng , hoïc sinh phaûi naém ñöôïc moät khoái löôïng töø vöïng töø 300 ñeán 400 töø cô baûn thì môùi coù khaû naêng thöïc hieän giao tieáp caùc noäi dung chuû ñieåm cuûa chöông trình.

                         Ñeå thöïc hieän ñuùng nhö muïc tieâu cuûa chöông trình, ñoøi hoûi ngöôøi thaày phaûi chòu khoù ñaàu tö baøi daïy vaø troø thì phaûi tích cöïc , töï giaùc  hoïc taäp. Qua nhieàu naêm giaûng daïy, toâi nhaän thaáy raèng ña soá hoïc sinh ôû khoái lôùp ñaàu caáp-lôùp 6,7 raát höùng thuù khi tham gia hoïc taäp boä moân, haàu heát caùc em ñaõ tham gia hoaït ñoäng hoïc taäp raát soâi noåi, song ñeán lôùp 8, söï höùng thuù aáy ñaõ giaûm daàn  vaø ñieàu teä hôn nöõa laø ñoái töôïng hoïc sinh trung bình yeáu coù veû khoù khaên khi tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp. Taïi sao vaäy?

     Qua kieåm tra, toâi phaùt hieän laø veà phía hoïc sinh, do voán töø ngöõ cuûa caùc em heát söùc ngheøo naøn, daãn ñeán caùc em khoâng theå hieåu tình huoáng caâu trong baøi taäp, luùng tuùng khi thöïc haønh, haàu heát soá hoïc sinh trung bình- yeáu  chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu baøi taäp  khi coù ai ñoù giuùp hieåu noäi dung tình huoáng caâu. Coøn veà phía giaùo vieân, ñoâi luùc toâi daïy chöa khaéc saâu kieán thöùc ngöõ phaùp hoaëc quaù oâm ñoàm kieán thöùc trong tieát hoïc.

                       Töø nhaän thöùc ñoù, trong thôøi gian hôn moät naêm hoïc qua, toâi ñaõ chuù yù thöïc hieän caûi tieán phöông phaùp soaïn giaûng , chuù yù xaây döïng tieát daïy thöïc söï tinh giaûn maø vöõng chaéc , nhaèm giuùp caùc em hoïc sinh ñoái töôïng trung bình-vaø yeáu töøng böôùc caûi thieän keát quaû  hoïc taäp boä moân .Trong khuoân khoå ñeà taøi naøy, toâi xin trình baøy kinh nghieäm veà cung caáp töø vöïng vaø vaøi bieän phaùp giuùp HS tieáp thu baøi deã daøng hôn.

                             Trong phaàn trình baøy chaéc chaén seõ coøn nhöõng thieáu soùt, mong ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn ñoàng nghieäp.


Gửi qua Yahoo Messenger

Vui lòng nhập lại mã kiểm tra dưới đây rồi bấm nút Tải file để download file này

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra Lặp lại mã kiểm tra:  

[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE

Trang chủ

Thời gian mở trang: 0.023 giây. Số lần truy cập CSDL: 15
Copyright(c) 2009 by Nguyen Du school- Tp Pleiku