Trang chủ Diễn đàn Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Thư viện
 
Thư viện 21.03.2018 17:59


Trang đầu » » SKKN LỊCH SỬ 7 VÀ 9

Xem file

SKKN LỊCH SỬ 7 VÀ 9

Tác giả: GV: Mai Văn Ân - Trường THCS Nguyễn Du - Pleiku - GiaLai     
Ngày đăng: 19.09.2009 10:00
Dung lượng: 4.77 Mb
Xếp hạng: 0.0/0
Đã tải: 125
Miêu tả:
(File được nén nhiều tệp, sau khi tải về giải nén tệp " SKKN v_ khai thác kênh hình l_p 7 và l_p 9.part01.rar")

ÑEÀ TAØI :    KINH NGHIEÄM KHAI THAÙC MOÄT SOÁ DAÏNG KEÂNH     

                          HÌNH ÔÛ LÒCH SÖÛ LÔÙP 7 VAØ LÒCH SÖÛ LÔÙP 9.

 

I .LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :

              Ñaõ traûi qua nhöõng naêm thay saùch baäc THCS , giaùo duïc nöôùc nhaø ñaõ coù nhöõng khôûi saéc ñaùng keå ,thöïc söï ñaõ ñi vaøo chieàu saâu chuyeân moân , noäi dung kieán thöùc saùch giaùo  khoa thieát thöïc, gaén lieàn cuøng vôùi söï ñoåi môùi cuûa xaõ hoäi , cuûa ñaát nöôùc . Muïc ñích cuûa söï ñoåi môùi – caûi caùch noäi dung –phöông phaùp DAÏY –HOÏC cuûa Thaày –Troø laø nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy cuûa giaùo vieân ,ñoàng thôøi naâng cao trình ñoä hieåu bieát –tieáp thu tri thöùc cuûa hoïc sinh ,goùp phaàn taïo ra saûn phaåm giaùo duïc laø :theá heä hoïc sinh coù ñuû trình ñoä hieåu bieát saâu roäng kieán thöùc ,vaän duïng linh hoaït –saùng taïo tri thöùc vaøo cuoäc soáng –xaõ hoäi , coù ñuû ñöùc ,ñuû taøi, nhaèm goùp phaàn ñaåy maïnh coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù –hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc .

            Vaäy vaán ñeà ñaët ra cho ngöôøi Thaày ñöùng treân muïc giaûng phaûi traên trôû laø laøm gì ñeå ñöa tri thöùc ñeán vôùi hoïc sinh thaân yeâu cuûa mình baèng con ñöôøng hay nhaát ,toát nhaát trong töøng tieát daïy ? caùi taâm ,caùi coát caùch cuûa ngöôøi Thaày laø ôû choå ñoù ! Neân vieäc ñaàu tö veà phöông phaùp giaûng daïy laø yeáu toá thaønh baïi cuûa moät ñôøi ngöôøi laøm ngheà giaùo. Trong caùc giôø  daïy hoïc ñaït hieäïu quaû cao laø söï keát hôïp nhuaàn nhuyeãn caùc nhoùm phöông phaùp daïy hoïc : Thaûo luaän nhoùm , neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, phaân tích ñaùnh giaù ,so saùnh , khai thaùc keânh hình . . . coù vaän duïng caùc nhoùm phöông phaùp vöøa keå treân moät caùc kheùo leùo thì hieäu quaû giôø daïy môùi cao , maø moät moùc xích quan troïng cuûa naâng cao chaát löôïng daïy- hoïc cuûa Thaày vaø Troø laø bieát phoái keát hôïp baøi giaûng vôùi vieäc khai thaùc keânh hình saùch giaùo khoa.

           Vì sao chuùng ta khaúng ñònh ñöôïc ñieàu ñoù ? Ñoù laø tröôùc ñaây (saùch giaùo khoa cuõ), muïc ñích  cuûa caùc keânh hình laø nhaèm ñeå minh hoaï cho baøi giaûng sinh ñoäng theâm veà moät söï kieän lòch söû ,nhaân vaät lòch söû ,moät traän ñaùnh .   .   . chính vì muïc ñích treân keânh hình saùch giaùo khoa cuõ do caùch daïy keânh hình ñeå minh hoaï theâm, neân keânh hình saùch giaùo khoa cuõ khoâng noùi leân ñöôïc taát caû , chöa chöùa döïng heát caùi “THAÀN” cuûa keânh hình  vaø laøm cho hoïc sinh quan saùt thuï ñoäng ñeå hieåu moät söï kieän – nhaân vaät lòch söû. . . vaø chöa ruùt ra ñöôïc baûn chaát cuûa vaán ñeà mang tính lòch söû .Nhöng vôùi söï ñoåi môùi phöông phaùp – noäi dung giaûng daïy hieän nay thì keânh hình cuõng ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc lónh hoäi tri thöùc cuûa hoïc sinh. Nhö chuùng ta ñaõ bieát: Moãi keânh hình ñöôïc ñöa vaøo saùch giaùo khoa laø söï löïa choïn kyû löôõng trong haøng traêm keânh hình .Noù haøm chöùa nhieàu kieán thöùc nhaèm giuùp Thaày – Troø cuøng nhau khai thaùc ,cuøng nhau trao ñoåi ñeå tìm ra ñöôïc noäi dung caàn thieát cuûa keânh hình maø noù haøm chöùa, ñeå phuïc vuï baøi giaûng toát hôn ñoàng thôøi loït taû ñöôïc heát moät keânh hình veà baûn chaát lòch söû cuûa noù ,chính caùch hoïc môùi, daïy môùi, cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh neân keânh hình ñoùng vai troø khoâng nhoû nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy cuûa Thaày vaø chaát löôïng hoïc cuûa Troø. Chính vieäc khai thaùc keânh hình ôû saùch giaùo khoa laø moät ngheä thuaät sö phaïm cuûa Thaày- Coâ giaùo .Neáu chuùng ta bieát ñaët noù ñuùng vò trí (keânh hình ) thì noù phaùt huy heát taùc duïng , coøn neáu chuùng ta xem noù nhö moät thöù thöøa cuûa saùch giaùo khoa thì chuùng ta töï ñaùnh maát nhöõng tri thöùc caàn thieát ñeå hoå trôï baøi giaûng saâu saéc – sinh ñoäng ,ñuùc ruùt ñöôïc  kieán thöùc tinh teá hôn .. goùp phaàn giaùo duïc hoïc sinh tính ham khaùm phaù . tìm toøi tri thöùc khoa hoïc ,taêng theâm söï höùng thuù Daïy – Hoïc cuûa Thaày vaø Troø !
Gửi qua Yahoo Messenger

Vui lòng nhập lại mã kiểm tra dưới đây rồi bấm nút Tải file để download file này

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra Lặp lại mã kiểm tra:  

[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE

Trang chủ

Thời gian mở trang: 0.021 giây. Số lần truy cập CSDL: 15
Copyright(c) 2009 by Nguyen Du school- Tp Pleiku