bài kinh dược sư giải trừ bệnh tật

Kinh Dược Sư là gì? Kinh này mang tên gọi không hề thiếu là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Về xuất xứ, Kinh Dược Sư được dịch kể từ bạn dạng chữ Hán của ngài Huyền Trang.

HIỂU BIẾT VỀ KINH DƯỢC SƯ

1. Phật Dược Sư là ai? 

Bạn đang xem: bài kinh dược sư giải trừ bệnh tật

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng bệnh dịch phiền óc vè thân thích và tâm của bọn chúng sinh, cứu vãn chừng bọn chúng sinh thoát khỏi sống chết đau đớn nhức. Vì Dược Sư Như Lai với bổn nguyện thanh tịnh vì vậy nên khả năng chiếu sáng nhập xuyên suốt trọn vẹn thanh tịnh như lưu ly vô quan ngại hiển hiện nay bên trên thân thích của Ngài. Link cụ thể.

2. Ý nghĩa của việc tụng Kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

Vào những ngày đầu xuân năm mới, đa số những miếu đều trì tụng kinh Dược Sư nhằm cầu bình an và giải trừ tật bệnh dịch. Nhưng nhằm hiểu không còn “Ý nghĩa của việc tụng kinh dược sư và niệm bụt dược sư” ko nên bụt tử nào thì cũng hiểu không còn được. Link cụ thể.

3. Hướng dẫn cơ hội tụng Kinh Dược Sư tận nơi đúng

Tụng Kinh Dược Sư nhằm cầu bình an và giải trừ tật bệnh dịch, tiêu xài tai nghiệp chướng. Nhưng nhằm hiểu không còn chân thành và ý nghĩa và cơ hội hành trì thần chú Dược Sư ko nên Phật tử nào thì cũng hiểu không còn được. Link bài xích cụ thể.

4. Cách tụng niệm Kinh Dược Sư 

Cõi Phật Dược Sư hay còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly. Hình hình ảnh của “ngọc lưu ly” khêu gợi mang đến tất cả chúng ta về một “cái gương” phản chiếu, theo đòi lòng tin “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh”. 

Link nội dung bài viết.

Bây giờ chào chúng ta tụng nằm trong bọn chúng tôi:

KINH DƯỢC SƯ

NGUYỆN HƯƠNG

Đốt nén tâm hương thơm trước Phật đài,

Ngũ phần dưng trọn vẹn Đức Như Lai.

Cầu xin xỏ trái đất lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an từng muôn loại.

Đốt nén tâm hương thơm cúng Phật Đà,

Lòng trở thành gởi tận vùng bát ngát.

Cầu xin xỏ Tam chỉ thông thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông cho tới từng ngôi nhà.

Đốt nén tâm hương thơm ở Ta bà,

Nhớ lời nói di huấn Đức Thích Ca.

Cầu xin xỏ Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

Thầm hùn cho tất cả những người tụng Pháp Hoa.

 NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần ko bợn,

Thân của Ngài vô vàn phước lành lặn.

Từ bi cứu vãn đau đớn chừng sinh,

Chúng con cái đảnh lễ chí trở thành quy nó.                     

LỄ PHẬT

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam chỉ (1 lạy).

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo công ty Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượng Phật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới tía ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vãn trần gian

Trời người trong trắng nhập pháp giới

Lửa đỏ lòm tạo nên sự đóa sen vàng.

 NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

 Con xin xỏ quy nó Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo đòi Bồ tát Quan Âm, vì thế Ngài với đầy đủ sức khỏe của tâm đại bi. Con xin xỏ quy nó với đấng tương hỗ loại người thoát khỏi tai nạn ngoài ý muốn. Vì Ngài với đầy đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

 Con xin xỏ trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú thực hiện mang đến bọn chúng sinh được an vui sướng quyền lợi. Thần chú cực kỳ oán thắng, vì thế nó thực hiện mang đến ác quỷ ko thể cho tới gần; thiệt là thiêng liêng vì thế nó hoàn toàn có thể tịnh hóa toàn cầu sống chết luân hồi.

 Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin xỏ Đấng sáng sủa chói, Đấng với trí tuệ sáng sủa chói, Đấng siêu bay trần gian, Bậc sư tử vương vãi, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, thực hiện mang đến chơn ngôn thiêng liêng.

 Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài thực hiện mang đến thần chú thiêng liêng.

 Đấng đại tự động tại! Xin Ngài đẩy mạnh sức khỏe thần thông tự động bên trên. Xin Ngài đẩy mạnh sức khỏe đại tự động bên trên.

 Đấng ko độc hại, Đấng xa xôi tách trần cấu, Đấng với toàn thân ko dù nhiễm! Hãy cho tới, xin xỏ Ngài xuất hiện nay.

 Đấng tự động bên trên nhập đời! Xin Ngài trừ độc tham lam lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc ngu si tham lam ái, trừ sạch sẽ phiền óc nhiễm dù.

 Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện nay, tiến thủ lên, hãy tiến thủ lên.

 Đấng giác ngộ! Xin Ngài thực hiện mang đến bọn chúng sinh giác ngộ.

 Đấng với không hề thiếu lòng từ! Chúng con cái ham muốn được thấy Ngài, vái Ngài.Xin Ngài ban mang đến an vui sướng niềm hạnh phúc, từng điều ước mong đều được trở thành tựu.

 Bậc trở thành tựu đệ nhất! Xin ban mang đến con cái thiền ấn định an vui sướng, sức khỏe vô nằm trong.

 Đấng trở thành tựu vĩ đại! Người đem giáp đen giòn, bản thân choàng domain authority hổ, tay rứa hoa sen, tay rứa kim cang, tay rứa pháp loa giác ngộ người xem, tay rứa tích trượng đại chiến và cũng thành công, mặt mày mô tả thì với mãnh thú, mặt mày hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban mang đến con cái an vui sướng, niềm hạnh phúc.

 Con xin xỏ quy nó Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin xỏ quy nó Bồ tát Quan Âm, toàn bộ ước mơ đều được trở thành tựu.

 Thật thiêng liêng, thần chú thiệt thiêng liêng, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là thiêng liêng.

 NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Con xin xỏ quy mạng đảnh lễ chư Phật rằng pháp thanh tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy nốc cạn toàn bộ họa tai, hãy rửa sạch toàn bộ họa tai.

Này Sức nóng! Hãy trị hỏa, trị hỏa thiêu nhen toàn bộ họa tai, nhen sạch sẽ tai ương.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện nay, xuất hiện nay nhằm tiêu xài trừ họa tai đen giòn tối, thực hiện mang đến khung trời nhập sáng sủa, lành mạnh, thiệt lành mạnh.

 NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương thơm một vừa hai phải bén mộc chiên đàn

Khói thơm phức ngạt ngào từng trần gian

Ba ngàn toàn cầu đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện nay thân thích vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 KHAI KINH 

NAM  MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính vái Đức Thế Tôn

Quy mạng mươi phương Phật

Con ni trị đại nguyện

Thọ trì kinh Dược Sư

Trên đền rồng tư ơn nặng

Dưới cứu vãn đau đớn tam đồ

Nếu với kẻ thấy nghe

Đều trị tâm Bồ đề

Khi mãn Báo thân thích này

Xem thêm: Cách làm pizza xúc xích bằng chảo chóng dính cực nhanh chóng tại nhà

Sanh nhập những Tịnh chừng.

 NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 Tôi nghe như vọc, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa cho tới trở thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ nhạc, cùng theo với tám ngàn Tỳ kheo, tía vạn sáu ngàn Bồ tát, chén bát cỗ Thiên long, người với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương vãi, đại thần kính cẩn thỉnh Phật thuyết pháp.

 Bấy giờ Văn Thù Bồ tát nương Phật thần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin xỏ phân tích thương hiệu, bổn nguyện, công đức oán thắng của những Đức Phật, làm cho người xem Từ đó tu hành, được sinh công đức và nêu gương đảm bảo chất lượng mang đến bọn chúng đời sau”.

 Đức Phật ngay lập tức bảo: "Hay thay cho, hoặc thay cho, Văn Thù Sư Lợi! Ông ham muốn Ta rằng thương hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật mang đến bọn chúng lãng mạn không bị nghiệp chướng ràng buộc, luôn luôn được bình an nhập đời Tượng pháp. Ông nên lóng nghe và tâm trí kỹ, tớ tiếp tục vì thế ông nhưng mà nói”.

 Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng: "Chúng con cái ham muốn nghe. Cúi xin xỏ Thế Tôn phanh lòng chỉ giáo”.

 Đức Phật ngay lập tức bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, kể từ phía trên hướng về phương Đông cơ hội mươi muôn ức cõi nước chư Phật với cùng 1 toàn cầu thương hiệu là Tịnh Lưu Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người kính trọng, vì thế Ngài hiểu ra thiệt tướng mạo những pháp, giải được từng việc xẩy ra nhập đời và vượt lên trước trở ngại, thực hiện Thầy Trời người, là bậc cao quý. Khi còn tu hạnh Bồ tát, với trị Mười nhì Đại nguyện làm cho lãng mạn cầu chi được nấy.

 THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang đãng của Ta chiếu từng vô lượng vô bờ toàn cầu, khiến cho bọn chúng lãng mạn thấy ánh quang đãng này, thân thích tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng mạo trượng phu, siêng tu Lục chừng, tách biển lớn trần đau đớn, nhập vùng Niết Bàn thờ.

 THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, thân thích Ta như ngọc lưu ly, nhập ngoài thông minh, tinh nghịch sạch sẽ trọn vẹn, hào quang đãng bùng cháy rực rỡ chiếu từng mươi phương. Các bọn chúng lãng mạn ở điểm tăm tối cũng thấy thân thích Ta và được lành mạnh, tùy tâm toại nguyện.

 THỨ BA: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, người sử dụng trí phương tiện đi lại dạy dỗ bọn chúng lãng mạn khiến cho tin cậy cho nhau, thực hiện mang đến dân nhiều nước mạnh.

 THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn tu theo đòi tả đạo, thì Ta khiến cho bọn họ về bên chánh đạo. Nếu theo đòi nhị quá, thì Ta khiến cho bọn họ cầu Vô thượng giác.

 THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn ở nhập giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến cho bọn họ không hề thiếu Tam tụ tịnh giới. Nếu ai bỏ phạm nhưng mà nghe danh Ta, tâm ngay lập tức thanh tịnh, ko đọa ác đạo.

 THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn toàn thân hèn yếu, ko đầy đủ sáu căn, xấu xí xí, nghô nghê, tai nặng tai, đôi mắt loà, rằng năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, cuồng loạn, chịu đựng nhiều đau đớn óc. Nghe được danh Ta, ngay lập tức được ngoài bệnh dịch, toàn thân đoan chánh, trí huệ thông minh.

 THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn đem bệnh dịch hiểm nghèo nàn, ko người cứu vãn chữa trị, ko vị trí cậy nhờ, nghèo nàn nằm trong khốn đau đớn. Nghe được danh Ta, ngay lập tức được ngoài bệnh dịch, thân thích tâm thanh tịnh, quyến nằm trong họp mặt.

 THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn đem thân thích phụ phái đẹp chịu đựng nhiều khổ đau, ham muốn cầu thoát khỏi, nghe được danh Ta, thân thích tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng mạo trượng phu, tiến thủ cho tới Vô thượng Bồ đề.

 THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn rơi nhập lưới quỷ, lặn giáo buộc ràng, Ta người sử dụng phương tiện đi lại khai thị mang đến bọn họ, khiến cho ngoài lối chết mệt, tu hạnh Bồ tát, triệu chứng trái ngược Vô thượng Bồ đề.

 THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với lãng mạn vì thế vì thế vô minh phạm nên sai lầm đáng tiếc, nên bị nhốt, chịu đựng nhiều khổ đau. Nghe được danh Ta, toàn bộ đau đớn ấy ngay lập tức được tiêu xài trừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với người này nghèo nàn nằm trong, đói khát, vì thế cầu thực phẩm nhưng mà tạo nên nghiệp ác. Nghe được danh Ta, thường xuyên lòng lâu trì, thì Ta khiến cho bọn họ với đầy đủ vật thực và dạy dỗ pháp Phật, làm cho bọn họ được Vô thượng Bồ đề.

 THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như với người này nghèo nàn nằm trong hèn yếu, không tồn tại áo đem, con muỗi mòng gặm nhen, rét rét mướt dãi dầu. Nghe được danh Ta, thường xuyên lòng lâu trì, thì Ta khiến cho bọn họ với đầy đủ vật dụng, áo quần đảm bảo chất lượng đẹp mắt, của báu dư quá.

 "Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư ko thể nghĩ về bàn. Vì thế những ông nên khuyên nhủ bọn chúng sinh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, khu đất bởi vì lưu ly, cây báu trực tiếp mặt hàng giống như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là điểm hội ngộ của rất nhiều Bồ tát Nhứt sinh xẻ xứ, bên dưới sự chỉ dẫn của nhì Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

 "Văn Thù Sư Lợi! Tại toàn cầu đó lại có tương đối nhiều người ko biết lành lặn dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hụt hẳn đức tin cậy, ko ưa tía thí, tham lam lam, ích kỷ, cướp đoạt của những người. Sau Khi từ trần, sinh thực hiện ngạ quỷ, đói khát, đau đớn sở, ghi nhớ niệm thương hiệu của Phật Dược Sư, sinh lại thực hiện người. Nhờ công đức ấy, ghi nhớ đau đớn ngạ quỷ, nên hành tía thí, hùn kẻ nghèo nàn nằm trong, phát triển thiện căn, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, nhập đời ngũ trược, với kẻ phá huỷ giới, làm mất đi chánh con kiến, biểu dương bản thân, chê người, tôn thờ hung thần quỷ ác, thực hiện chúng ta với quỷ, Khi bị tiêu diệt lại rơi ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, ngay lập tức ngoài lối chết mệt, bờ giác trở lại, xuống tóc học tập đạo, kính thờ Tam chỉ, học tập rộng lớn nghe nhiều, trở thành tựu Lục chừng cao siêu, chóng lên bờ giác.

 "Ở tình huống không giống, nếu như bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, đau đớn sở vô nằm trong. Nếu tụng Dược Sư tiêu xài tai thần chú, thì kẻ hung hãn cũng nên hiền hậu lành lặn và trị lòng trở thành quy nó Tam chỉ.

 "Nếu với Phật tử tu theo đòi Tịnh chừng pháp môn, tuy nhiên ko quyết tâm, đến thời điểm mạng công cộng nhưng mà nghe tên tuổi NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ tiến hành Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, chỉ Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, kể từ từng mươi phương chỉ lối trả lối cho tới ao Thất bảo, sinh nhập sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời kiếp kiếp hưởng trọn phước. Tuổi trời Khi không còn, sinh lại thực hiện nhân gian ngoan, thực hiện Chuyển luân vương vãi, được người kính trọng. Bốn phương yên ổn tĩnh, không tồn tại ác quỷ, khuyến hóa từng ngôi nhà siêng tu thập thiện, tía nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng mạo trượng phu.

 "Lại này Văn Thù Sư Lợi! Sau Khi trở thành đạo, Đức Phật Dược Sư trị tâm đại kể từ, ngay lập tức nhập Chánh ấn định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, làm cho tía cõi tư loại không thể những bệnh dịch quỷ quái ác. Nếu chư Bồ tát sinh ở đời sau, gặp gỡ bệnh dịch nan nó, nên trì chú này nhập chén ăn cơm nước sạch sẽ, không tồn tại vi trùng, mang đến người mắc bệnh người sử dụng, ngay lập tức được mạnh mẽ. Bồ tát nhiều hạnh thực hiện dung dịch cứu vãn người, phước nhiều vô lượng, hiện nay đời được người kính trọng; bị tiêu diệt lại theo đòi Phật Dược Sư, tinh nghịch tấn siêng tu, tiếp tục trở thành Vô thượng Chánh giác”.

 Bấy giờ Văn Thù Bồ tát xin xỏ Phật quảng bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu vãn đời phanh đạo.

 Đức Phật lại bảo: "Nếu với người này cúng nhịn nhường cầu phước, thì trước nên tạo nên bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm bên trên tòa cao, rải hoa thắp nhang, nhen đèn tục mạng. Giữ tâm thanh tịnh, ko dỗi, ko buồn, thương xót bọn chúng sinh, khởi tâm cứu hộ cứu nạn. Luôn ghi nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, phát âm tụng, suy tư, dạy dỗ người thực hiện phước, thì được công đức ko thể nghĩ về bàn.

 "Nếu ở trần gian, vượt lên trước núi băng ngàn, luôn luôn gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn, nước trôi, lửa cháy, quan tiền lại hành quyết, bên dưới biển lớn cá kình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi chỗ, không còn lối chạy bay. Nhờ với căn lành lặn đời trước, nên ghi nhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, toàn bộ tội này theo đòi phía trên tan tổn thất.

 "Nếu với Phật tử lỡ phạm cấm giới, e đọa tam đồ gia dụng, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ công đức này, ngoài lối sống chết.

 "Nếu với phụ phái đẹp chịu đựng đau đớn khi sinh, mức độ lực tan biến, tưởng chừng nên bị tiêu diệt. Nhờ phước đời trước, nghe được thương hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ngay lập tức không còn đau đớn nhức, hạ sinh mau lẹ, u con cái bình an”.

 Phật chất vấn A Nan với tin cậy việc ấy? A Nan vùng dậy nhưng mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng rét lên, mặt mày trời rét mướt lại, lời nói rằng Như Lai ko lúc nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh hoặc tự động cao, ko tin cậy lời nói Phật, có khả năng sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.

 Bấy giờ, nhập bọn chúng hội này còn có một Bồ tát thương hiệu là Cứu Thoát quỳ gối lẹo tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Sau Khi Như Lai khử chừng, những người dân khổ đau, bệnh trở nặng, tức gầy; bà con cái, đồng chí nhiệt tình cứu vãn chữa trị, nhưng mà vẫn ko ngoài, lại thấy sứ fake Diêm Ma sau thời điểm đánh giá trả hồn về địa phủ đang được ngóng xét xử. Nếu với Phật tử vì thế người bệnh dịch này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, nhiệt tình nguyện cầu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Thần thức người này hoàn toàn có thể quay về, ghi nhớ rõ rệt từng việc ở vùng âm ty; vì vậy kể từ phía trên chăm chỉ tu phước, dẫu sinh nhập đời ngũ trược nhưng mà vẫn an lành”.

 Bấy giờ, A Nan ham muốn nắm rõ ràng về đèn cứu vãn mạng cùng theo với thần phan, làm thế nào tẩy oan cho tất cả những người đang được bị tiêu diệt.

 Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan, ở nhập trần gian nếu như với kẻ bệnh dịch, ham muốn được bình an, vớ toàn bộ cơ thể thân thích nên lưu giữ tám phần trai giới, phanh kho tía thí, cúng nhịn nhường bọn chúng Tăng, lập đàn treo phan tục mạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, tư mươi chín ngày tối nhen đèn bổn mạng. Chư Tăng nguyện cầu, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đầy đủ việc ấy, bệnh dịch đau đớn tiêu xài trừ.

 Bấy giờ, A Nan rằng mạng đã không còn, làm thế nào ko bị tiêu diệt, nhưng mà được sinh sống thêm?

 Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "Thế Tôn với dạy dỗ chín loại hoạnh hồn, vì vậy tớ khuyên nhủ thực hiện phan và đèn tục mạng, nhằm ngoài tai nạn ngoài ý muốn, được sinh sống lâu lâu năm. Chín loại hoạnh này thiệt ko không còn số, tuy nhiên vì thế vượt lên trước đau đớn, nên nên bị tiêu diệt oan.

 "Thứ nhứt, người bệnh dịch ko đầy đủ dung dịch thang, ko người bảo vệ, bệnh dịch ko xứng đáng bị tiêu diệt nhưng mà nên từ trần. Thứ nhì, những kẻ nghịch ngợm bời, mê thích tửu sắc. Thứ tía, bị tóm gọn, bị xử xử tử. Thứ tư, bị tiêu diệt chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị mãnh thú. Thứ bảy, rơi kể từ bên trên cao. Tám, bị đau đớn nhức vì thế lầm dung dịch độc. Thứ chín, mai một vì thế thiếu hụt thực phẩm, nên bị bị tiêu diệt oan, nên thực hiện hoạnh tử.

 "Lại nữa A Nan! Tại bên trên trần gian thông thường thao tác làm việc ác, Diêm vương vãi xử trị, nên hạn chế tuổi sống. Ta khuyên nhủ những người dân phóng sinh, tu phước, sẽ được lâu mạng lâu dài”.

 Bấy giờ, nhập bọn chúng hội này, mươi nhì Dược Xoa đại tướng mạo cùng theo với thần binh, toàn bộ trị tâm quy nó Tam chỉ và nguyện vì thế đạo, tương hỗ thiên hạ. Bất cứ điểm này kinh này lưu tía, quyết lòng cỗ vũ người trì kinh này bay ngoài nàn tai, cầu chi được nấy. Và trong những khi ấy, người sử dụng chỉ năm màu sắc gút thương hiệu tớ nhập, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyện không hề thiếu, mới nhất tháo dỡ thừng đi ra. Tên của tất cả chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng mạo, Phạt Chiết La đại tướng mạo, Mê Súy La đại tướng mạo, An Để La đại tướng mạo, lấn át Nể La đại tướng mạo, San Để La đại tướng mạo, Nhơn Đạt La đại tướng mạo, Ba Di La đại tướng mạo, Ma Hổ La đại tướng mạo, Chơn Đạt La đại tướng mạo, Chiêu Đổ La đại tướng mạo, Tỳ Yết La đại tướng mạo thông thường ở Ta bà.

 Đức Phật Thích Ca ngay lập tức biểu dương mươi nhì Dược Xoa đại tướng mạo cùng theo với thần binh cứu vãn đau đớn chừng sinh, đền rồng ơn chư Phật.

 A Nan lại bạch: "Kinh gọi thương hiệu gì, làm thế nào lâu trì, xin xỏ Phật chỉ bảo?”.

 Thế Tôn dạy dỗ rõ rệt kinh gọi Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hoặc Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, nhưng mà lâu trì.

 Phật rằng lời nói này, chư đại Bồ tát, chén bát cỗ Thiên long, toàn bộ trần gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng thường rất vui sướng mừng, tín lâu phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

 Nam tế bào bạt già nua trị đế bệ sát xả, lủ rô quí lưu ly bác bỏ lặt bà hắc đi ra xà fake. Đát tha bổng yết nhiều gia a đi ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha bổng. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch sẽ lòng trần trị tâm trở thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin xỏ giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm toại nguyện Dược Sư Phật.

 NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhì thần tướng mạo đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp bên trên Ta bà

Thiên long Bát cỗ đều tùy hỷ

Tà quỷ nước ngoài đạo nên rời xa

 NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Phục nguyện :

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT tác đại triệu chứng minh

 Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui sướng, Văn Thù khai cơ, Quan Âm thông thường cứu vãn đau đớn. Vâng lời nói Phật Tổ, con cái phanh hội Dược Sư, cầu mươi nhì Dược Xoa thần tướng mạo trị tâm kể từ, xin xỏ Cứu Thoát Bồ tát thông thường gia hộ, khiến cho người xem (bệnh nhân) không còn đau đớn, mang đến quyến nằm trong bình an. Nguyện toàn bộ trần gian đều phát triển thành Cực lạc.

 Nguyện ngày lành mạnh, tối lành mạnh, ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Xin nguyện Từ bi thông thường gia hộ.

 Nguyện ngày lành mạnh, tối lành mạnh, ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Xin nguyện Tam chỉ thông thường gia hộ.

 Nguyện ngày lành mạnh, tối lành mạnh, ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Nguyện chư Hộ Pháp thông thường cỗ vũ.

TAM QUY

* Tự quy nó Phật, xin xỏ nguyện bọn chúng sinh, thể theo đòi đạo cả, trị lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy nó Pháp, xin xỏ nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ rệt kinh tạng, trí huệ như biển lớn. (1 lạy)

* Tự quy nó Tăng, xin xỏ nguyện bọn chúng sinh,thống lý đại bọn chúng, toàn bộ ko quan ngại (1 lạy)

  • CHÚ ĐẠI BI
  • KINH PHÁP CÚ

Nguồn: HT Thích Trí Quảng, Chùa Huê Nghiêm

Xem thêm: 2 cách làm bánh mì cuộn chà bông thơm ngon khó cưỡng chuẩn vị