bảng kiểm điểm cá nhân

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạn đang xem: bảng kiểm điểm cá nhân

Chi bộ: ...........                                                 .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, thành quả đạt được

1. Về tư tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, phương pháp thực hiện việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, phương pháp thực hiện việc……………………..……………………………..

- Việc đấu giành giật chống, chống những thể hiện suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “tự thao diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 thể hiện, cá thể tự động nhận diện)………………………………………..…………..

Tự review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức vụ, quyền hạn theo đòi quy toan (Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết ngược tiến hành những tiêu chí, trách nhiệm được phó nhập năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho tới thành quả, giới hạn, điểm yếu ở nghành, khu vực, tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị chức năng vì thế bản thân phụ trách……………………...….

Tự review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, điểm yếu và vẹn toàn nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Lý do của giới hạn, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết ngược xử lý những giới hạn, điểm yếu và được cung cấp sở hữu thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ ràng từng giới hạn, điểm yếu (đã được xung khắc phục; đang được xử lý, cường độ xung khắc phục; không được xung khắc phục); những trở ngại, vướng giắt (nếu có); trách móc nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu vẹn toàn nhân, xác lập trách móc nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ ràng trách móc nhiệm của cá thể so với những giới hạn, điểm yếu của luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, giải pháp xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thiện nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□  Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thiện nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Đánh giá bán, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, review của những người quản lý và vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, review của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ lời khuyên xếp loại nấc hóa học lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nấc hóa học lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: Cách làm bánh gạo nếp Hàn Quốc nhân kem sữa chua dâu tây bằng lò vi sóng

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội viết lách phiên bản kiểm điểm Đảng viên

2.4 Mẫu phiên bản kiểm điểm của giáo viên 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm...........

Họ và tên: ........................

Chức danh nghề ngỗng nghiệp: ........................

Đơn vị công tác: .....................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: .....................

2. Đạo đức, lối sống:..........................

3. Tác phong, phương pháp thực hiện việc:…………......

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:......................

5. Kết ngược tiến hành chức vụ, trách nhiệm được phó (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần hoàn thiện, unique, tiến trình công việc):………………………….

6. Thái phỏng đáp ứng dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết ngược hoạt động và sinh hoạt của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được phó quản lý và vận hành, phụ trách:……

8. Năng lực điều khiển, quản lí lý:………………………………

9. Năng lực tụ hội, đoàn kết:……………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự đánh giá ưu, khuyết điểm:…............................

2. Tự xếp loại hóa học lượng:……………...........................

(Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện nhiệm vụ; ko hoàn thiện nhiệm vụ).

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..................................................

..................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần giành riêng cho cung cấp sở hữu thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………….

2. Kết ngược review, xếp loại hóa học lượng:……… …………

(Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện nhiệm vụ; ko hoàn thiện nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Xem tăng những khuôn phiên bản kiểm điểm của giáo viên: Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể của nhà giáo và cơ hội ghi

3. Một số chú ý khi viết lách phiên bản kiểm điểm chuẩn

Với từng kiểu dáng kiểm điểm nêu bên trên, cơ hội viết lách phiên bản kiểm điểm cũng tiến hành không giống nhau. Dưới đó là chỉ dẫn cơ hội viết lách cụ thể mang đến từng loại kiểm điểm nêu trên:

3.1 Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Với kiểu dáng kiểm đặc điểm đó, lúc này không tồn tại khuôn đúng đắn. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan rưa rứa nội dung cần được sở hữu của phiên bản kiểm điểm khi cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định tiếp tục bao gồm những vấn đề sau đây:

- Cơ quan tiền nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây thông thường là mục dành riêng cho tất cả những người quản lý và vận hành thẳng của những người cần viết lách kiểm điểm:

  • Nếu là học viên, sinh viên: Giáo viên cỗ môn, nhà giáo mái ấm nhiệm, Ban giám hiệu mái ấm ngôi trường.
  • Nếu là nhân viên cấp dưới, người công nhân, người lao động: Ban giám đốc, Trưởng phần tử, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

- tin tức của những người viết lách kiểm điểm: Tại mục này, người viết lách kiểm điểm cần ghi rõ ràng bọn họ và thương hiệu, dùng cho, việc làm, lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Vì đó là kiểm điểm vì thế vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần thiết trình diễn rõ ràng, rõ rệt nội dung vấn đề, hành động vi phạm, kết quả phát sinh (nếu có), vẹn toàn nhân vi phạm, những ai thực hiện… và những nội dung không giống tùy nhập hành động vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai.

- Cam kết của những người viết lách phiên bản kiểm điểm: Sau khi xác lập lỗi sai thì người viết lách kiểm điểm tiếp tục khẳng định sửa thay đổi, ko tái ngắt phạm lỗi.

3.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người làm việc, học viên, sinh viên… khi kiểm điểm thời điểm cuối năm thông thường tiếp tục không tồn tại khuôn thống nhất tuy nhiên Đảng viên, cán cỗ, công chức, viên chức đó là đòi hỏi đề nghị và được quy toan rõ ràng bên trên những văn phiên bản tương quan cho tới đối tượng người tiêu dùng này.

Theo ê, Đảng viên thì khuôn kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm được quy toan cụ thể bên trên Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán cỗ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm được review, xếp loại unique thời điểm cuối năm theo đòi phiếu phát hành kèm cặp Nghị toan số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng người tiêu dùng không tồn tại biểu khuôn rõ ràng thì nội dung cần phải sở hữu ngoài vấn đề về phòng ban tiêu thụ, người viết lách kiểm điểm thì cần sở hữu ưu thế, điểm yếu kém, thành quả đạt được và những nấc xếp loại tự động nhận.

Với Đảng viên, nội dung của phiên bản kiểm điểm bao gồm:

- tin tức cụ thể về Đảng viên bao gồm bọn họ thương hiệu, tháng ngày năm sinh, dùng cho nhập Đảng, chủ yếu quyền…

- Ưu điểm, thành quả đạt được, giới hạn, điểm yếu của Đảng viên ê nhập quy trình tự động tập luyện của năm.

- Tự nhận nấc xếp loại: Hoàn trở thành chất lượng trách nhiệm, hoàn thiện chất lượng trách nhiệm, hoàn thiện trách nhiệm, ko hoàn thiện trách nhiệm.

Trên đó là Mẫu 4 Bản kiểm điểm cá thể chuẩn chỉnh [Cập nhật 2023]. Nếu còn vướng mắc, người hâm mộ sướng lòng contact 19006192 sẽ được tương hỗ, trả lời.

Xem thêm: Cách làm bánh mì bơ tỏi bằng lò vi sóng giòn ngon khó cưỡng siêu đơn giản