cách tính bảo hiểm thai sản

Hướng dẫn phương pháp tính chi phí bầu sản khi sinh con cái năm 2022

Bạn đang xem: cách tính bảo hiểm thai sản

Hướng dẫn phương pháp tính chi phí bầu sản khi sinh con cái năm 2023

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ai thừa kế cơ chế bầu sản khi sinh con?

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy quyết định người làm việc thừa kế cơ chế bầu sản khi nằm trong một trong những tình huống sau đây:

- Lao động phái đẹp đem thai;

- Lao động phái đẹp sinh con;

- Lao động phái đẹp có thai hộ và người u nhờ có thai hộ;

- Người làm việc nhận nuôi con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi;

- Lao động phái đẹp đặt điều vòng tách bầu, người làm việc triển khai phương án triệt sản;

- Lao động phái nam đang được đóng góp BHXH sở hữu phu nhân sinh con.

Như vậy, đối tượng người sử dụng thừa kế cơ chế bầu sản khi sinh con cái tiếp tục bao hàm làm việc phái đẹp sinh con cái và làm việc phái nam đang được đóng góp BHXH sở hữu phu nhân sinh con cái.

2. Điều khiếu nại hưởng trọn cơ chế bầu sản khi sinh con

Theo Điều 31 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy quyết định về ĐK hưởng trọn cơ chế bầu sản khi sinh con cái như sau:

* Đối với làm việc phái đẹp sinh con:

- Lao động phái đẹp sinh con cái nên đóng góp BHXH kể từ đầy đủ 06 mon trở lên trên vô thời hạn 12 mon trước lúc sinh con cái.

- Lao động phái đẹp sinh con cái vẫn đóng góp BHXH kể từ đầy đủ 12 mon trở lên trên mà lúc có thai nên ngủ việc nhằm chăm sóc bầu theo đuổi hướng dẫn và chỉ định của hạ tầng nhà giam bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch sở hữu thẩm quyền thì nên đóng góp BHXH kể từ đầy đủ 03 mon trở lên trên vô thời hạn 12 mon trước lúc sinh con cái.

- Lao động phái đẹp sinh con cái đầy đủ ĐK quy quyết định tuy nhiên ngừng phù hợp đồng làm việc, phù hợp đồng thao tác hoặc nghỉ việc trước thời gian sinh con cái hoặc nhận con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi tác thì vẫn thừa kế cơ chế bầu sản theo đuổi quy quyết định bên trên những Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước.

* Đối với làm việc phái nam thì đáp ứng ĐK là nên đang được đóng góp BHXH và sở hữu phu nhân sinh con cái.

3. Hướng dẫn phương pháp tính chi phí bầu sản khi sinh con cái năm 2023

3.1. Tiền ngủ những ngày đi kiểm tra sức khỏe thai

* Theo Điều 32 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy quyết định về thời hạn hưởng trọn cơ chế khi nhà giam bầu như sau:

- Trong thời hạn có thai, làm việc phái đẹp được ngủ việc nhằm đi kiểm tra sức khỏe bầu 05 đợt, từng đợt 01 ngày; tình huống không ở gần hạ tầng nhà giam bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch hoặc người có thai sở hữu tình hình bệnh lý hoặc bầu ko thông thường thì được ngủ 02 ngày cho từng đợt nhà giam bầu.

- Thời gian tham ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản quy quyết định bên trên Điều 32 Luật Báo hiểm xã hội năm trước tính theo đuổi ngày thao tác ko kể ngày ngủ lễ, ngủ Tết, ngày ngủ hằng tuần.

* Mức hưởng trọn chi phí ngủ những ngày đi kiểm tra sức khỏe bầu được xem theo đuổi khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội 2014:

- Mức thừa hưởng 1 mon vì thế 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản. 

Trường phù hợp làm việc phái đẹp hưởng trọn cơ chế khi nhà giam bầu đóng góp BHXH ko đầy đủ 06 mon thì nút hưởng trọn cơ chế bầu sản là nút trung bình chi phí bổng mon của những mon vẫn đóng góp bảo đảm xã hội;

- Mức thừa hưởng 1 ngày so với tình huống hưởng trọn cơ chế khi nhà giam bầu được xem vì thế nút hưởng trọn cơ chế bầu sản theo đuổi mon phân chia mang đến 24 ngày.

Từ quy quyết định bên trên thì công thức tính chi phí bầu sản khi nhà giam bầu như sau:

Tiền bầu sản = Số ngày nghỉ  x   (100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ nhà giam thai/24)

3.2. Tiền trợ cấp cho một đợt khi sinh con

* Mức trợ cấp cho một đợt khi sinh con cái theo đuổi Điều 38 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

- Lao động phái đẹp sinh con cái hoặc người làm việc nhận nuôi con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi tác thì được trợ cấp cho một đợt cho từng con cái vì thế 02 đợt nút bổng cơ trực thuộc mon làm việc phái đẹp sinh con cái hoặc mon người làm việc nhận nuôi con cái nuôi.

- Trường phù hợp sinh con cái tuy nhiên chỉ mất phụ thân nhập cuộc BHXH thì phụ thân được trợ cấp cho một đợt vì thế 02 đợt nút bổng cơ trực thuộc mon sinh con cái cho từng con cái.

* Theo cơ, bên trên Nghị quyết định 24/2023/NĐ-CP thì nút bổng hạ tầng lúc bấy giờ là một trong những.800.000 đồng.

Từ quy quyết định bên trên thì nút trợ cấp cho một đợt khi sinh con cái = 1.800.000 đồng x 02 = 3.600.000 đồng.

3.3. Tiền bầu sản vô thời hạn sinh con

* Đối với làm việc phái đẹp sinh con:

- Thời gian tham hưởng trọn cơ chế bầu sản vô thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 34 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Lao động phái đẹp sinh con cái được ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản trước và sau thời điểm sinh con cái là 06 mon. Trường phù hợp làm việc phái đẹp sinh song trở lên trên thì tính kể từ con cái loại nhị trở lên đường, cứ từng con cái, người u được ngủ tăng 01 mon.

Thời gian tham ngủ hưởng trọn cơ chế bầu sản trước lúc sinh tối nhiều không thật 02 mon.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản vô thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Mức thừa hưởng 1 mon vì thế 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản.

- Ví dụ về tình huống hưởng trọn cơ chế bầu sản vô thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

(VD1) Chị C sinh con cái vào trong ngày 16/3/2016, sở hữu quy trình đóng góp BHXH như sau:

- Từ mon 10/2015 cho tới mon 01/2016 (4 tháng) đóng góp BHXH với nút bổng 5.000.000 đồng/tháng;

- Từ mon 02/2016 cho tới mon 3/2016 (2 tháng) đóng góp BHXH với nút bổng 6.500.000 đồng/tháng.

Mức trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay tắp lự kề trước lúc ngủ việc của chị ý C được xem như sau:

Mức trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay tắp lự kề trước lúc ngủ việc = ((5.000.000 x 4) + (6.500.000 x 2))/6 = 5.500.000 (đồng/tháng) 

Như vậy, nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay tắp lự kề trước lúc ngủ việc nhằm thực hiện hạ tầng tính hưởng trọn cơ chế bầu sản của chị ý C là 5.500.000 đồng/tháng.

Và số chi phí hưởng trọn cơ chế bầu sản vô thời hạn sinh con cái của chị ý C = 5.500.000 đồng/tháng x 6 mon = 33.000.000 đồng.

(VD2) Chị D sinh con cái ngày 13/5/2017 (thuộc tình huống khi có thai nên ngủ việc nhằm chăm sóc bầu theo đuổi hướng dẫn và chỉ định của hạ tầng nhà giam bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch sở hữu thẩm quyền), sở hữu quy trình đóng góp BHXH như sau:

- Từ mon 5/2014 cho tới mon 4/2016 (24 tháng) đóng góp BHXH với nút bổng 8.500.000 đồng/tháng;

- Từ mon 5/2016 cho tới mon 8/2016 (4 tháng) đóng góp BHXH với nút bổng 7.000.000 đồng/tháng;

- Từ mon 9/2016 cho tới mon 4/2017 (8 tháng), nghỉ ngơi bầu, ko đóng góp BHXH.

Mức trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay tắp lự kề trước lúc ngủ việc của chị ý D được xem như sau:

Mức trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay tắp lự kề trước lúc nghĩ về việc = ((7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2))/6 = 7.500.000 (đồng/tháng)

Như vậy, nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay tắp lự kề trước lúc ngủ việc nhằm thực hiện hạ tầng tính hưởng trọn cơ chế bầu sản của chị ý D là 7.500.000 đồng/tháng.

Xem thêm: 2 Cách nấu canh đủ đủ hầm xương và thịt ngon ngọt, thanh mát

Và số chi phí tuy nhiên chị D thừa kế cơ chế bầu sản vô thời hạn sinh con cái = 7.500.000 đồng/tháng x 6 mon = 45.000.000 đồng.

* Đối với làm việc phái đẹp sau thời điểm sinh con cái tuy nhiên con cái chết:

- Thời gian tham hưởng trọn cơ chế bầu sản khi sinh con cái tuy nhiên con cái bị tiêu diệt theo đuổi khoản 3 Điều 34 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

+ Trường phù hợp sau thời điểm sinh con cái, nếu như con cái bên dưới 02 mon tuổi tác bị bị tiêu diệt thì u được ngủ việc 04 mon tính từ thời điểm ngày sinh con; 

+ Nếu con cái kể từ 02 mon tuổi tác trở lên trên bị bị tiêu diệt thì u được ngủ việc 02 mon tính từ thời điểm ngày con cái bị tiêu diệt, tuy nhiên thời hạn ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản ko vượt lên trên quá trước và sau thời điểm sinh con cái là 06 tháng; 

Thời gian tham này sẽ không tính vô thời hạn ngủ việc riêng biệt theo đuổi quy quyết định của pháp lý về làm việc.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản vô thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Mức thừa hưởng 1 mon vì thế 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản.

* Đối với làm việc phái nam đang được đóng góp BHXH sở hữu phu nhân sinh con:

** Khi ngủ cơ chế bầu sản trong tầm 30 ngày Tính từ lúc ngày phu nhân sinh con:

- Thời gian tham hưởng trọn cơ chế bầu sản so với làm việc phái nam đang được đóng góp BHXH sở hữu phu nhân sinh con cái bên trên khoản 2 Điều 34 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Lao động phái nam đang được đóng góp BHXH khi phu nhân sinh con cái được ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản như sau:

+ 05 ngày thực hiện việc;

+ 07 ngày thao tác khi phu nhân sinh con cái nên phẫu thuật, sinh con cái bên dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường phù hợp phu nhân sinh song thì được ngủ 10 ngày thao tác, kể từ sinh tía trở lên trên thì cứ tăng từng con cái được ngủ tăng 03 ngày thực hiện việc;

+ Trường phù hợp phu nhân sinh song trở lên trên tuy nhiên nên phẫu thuật thì được ngủ 14 ngày thao tác.

Thời gian tham ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản được xem trong vòng thời hạn 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày phu nhân sinh con cái.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản trong tầm 30 ngày Tính từ lúc ngày phu nhân sinh con cái so với làm việc phái nam theo đuổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

+ Mức thừa hưởng 1 mon vì thế 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản. 

Trường phù hợp người làm việc đóng góp BHXH ko đầy đủ 06 mon thì nút hưởng trọn cơ chế bầu sản là nút trung bình chi phí bổng mon của những mon vẫn đóng góp BHXH;

+ Mức thừa hưởng 1 ngày so với tình huống hưởng trọn cơ chế bầu sản với làm việc phái nam sở hữu phu nhân sinh con cái trong tầm 30 ngày Tính từ lúc ngày sinh tính vì thế nút hưởng trọn cơ chế bầu sản theo đuổi mon phân chia mang đến 24 ngày;

Theo cơ, công thức tính chi phí bầu sản như sau:

Tiền bầu sản = Số ngày ngủ   x   (100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ /24)

** Trường phù hợp hưởng trọn cơ chế bầu sản của vợ:

Theo khoản 4, 5, 6, 7 Điều 34 và Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy định  về những tình huống làm việc phái nam hưởng trọn cơ chế bầu sản của phu nhân như sau:

Trường phù hợp 1: Chỉ sở hữu u nhập cuộc BHXH tuy nhiên u bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái thì phụ thân hoặc người thẳng nuôi chăm sóc thừa kế cơ chế bầu sản so với thời hạn còn sót lại của những người u.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người mẹ

+ Tiền bầu sản một ngày vô tình huống sở hữu ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 2: Cả phụ thân và u đều nhập cuộc BHXH tuy nhiên u bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái thì phụ thân được ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản so với thời hạn còn sót lại của những người u.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người phụ thân.

+ Tiền bầu sản một ngày vô tình huống sở hữu ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 3: Chỉ sở hữu u nhập cuộc BHXH tuy nhiên ko đầy đủ ĐK hưởng trọn cơ chế bầu sản khi sinh con cái tuy nhiên bị tiêu diệt thì phụ thân hoặc người thẳng nuôi chăm sóc thừa kế cơ chế bầu sản cho tới khi con cái đầy đủ 06 mon tuổi tác.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người mẹ

+ Tiền bầu sản một ngày vô tình huống sở hữu ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 4: Cả phụ thân và u đều nhập cuộc BHXH tuy nhiên người u ko đầy đủ ĐK hưởng trọn cơ chế bầu sản khi sinh con cái tuy nhiên bị tiêu diệt thì phụ thân được ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản cho tới khi con cái đầy đủ 06 mon tuổi tác.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người phụ thân.

+ Tiền bầu sản một ngày vô tình huống sở hữu ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 5: Chỉ sở hữu phụ thân nhập cuộc BHXH tuy nhiên u bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái hoặc gặp gỡ rủi ro khủng hoảng sau thời điểm sinh tuy nhiên không thể đầy đủ sức mạnh nhằm chở che con cái theo đuổi xác nhận của hạ tầng nhà giam bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch sở hữu thẩm quyền thì phụ thân được ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản cho tới khi con cái đầy đủ 06 mon tuổi tác.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người phụ thân.

+ Tiền bầu sản một ngày vô tình huống sở hữu ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Lưu ý: Đối với tình huống người phụ thân đóng góp BHXH ko đầy đủ 06 mon thì nút hưởng trọn cơ chế bầu sản được xem bên trên hạ tầng nút trung bình chi phí bổng mon của những mon vẫn đóng góp BHXH.

4. Tiền chăm sóc mức độ sau sinh

- Thời gian tham hưởng trọn cơ chế bầu sản chăm sóc mức độ hậu sinh nở theo đuổi khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

+ Lao động phái đẹp ngay lập tức sau thời hạn hưởng trọn cơ chế bầu sản, trong vòng thời hạn 30 ngày đầu thao tác tuy nhiên sức mạnh ko hồi phục thì được nghỉ ngơi mức độ, hồi phục mức độ khoẻ kể từ 05 ngày cho tới 10 ngày.

+ Thời gian tham nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh bao hàm một ngày dài ngủ lễ, ngủ Tết, ngày ngủ hằng tuần. Trường phù hợp sở hữu thời hạn nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh từ thời điểm cuối năm trước đó đem tiếp thanh lịch đầu xuân năm mới sau thì thời hạn ngủ này được tính mang đến năm trước đó.

+ Số ngày nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh vì thế người tiêu dùng làm việc và Ban Chấp hành công đoàn hạ tầng ra quyết định, tình huống đơn vị chức năng dùng làm việc ko xây dựng công đoàn hạ tầng thì vì thế người tiêu dùng làm việc ra quyết định. Thời gian tham nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh được quy quyết định như sau:

++ Tối nhiều 10 ngày so với làm việc phái đẹp sinh một đợt kể từ nhị con cái trở lên;

++ Tối nhiều 07 ngày so với làm việc phái đẹp sinh con cái nên phẫu thuật;

++ Tối nhiều 05 ngày so với những tình huống không giống.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản chăm sóc mức độ sau sinh  một ngày vì thế 30% nút bổng hạ tầng theo đuổi khoản 3 Điều 41 Luật Báo hiểm xã hội năm trước với công thức như sau:

Tiền chăm sóc mức độ hậu sinh nở = Số ngày nghỉ ngơi mức độ * 30% * 1.800.000

>>> Xem thêm: Điều khiếu nại hưởng trọn cơ chế bầu sản năm 2023

Xem thêm: Cách làm canh hến nấu mướp thơm ngon hấp dẫn, đơn giản vô cùng

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, mừng rỡ lòng gửi về Thư điện tử [email protected].