dự báo thời tiết thành phố vinh

Thời tiết Vinh - Nghệ An bám theo giờ

Thời tiết Vinh - Nghệ An những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa

Nhiệt phỏng và năng lực sở hữu mưa Vinh - Nghệ An nhập 12h tới

Nhiệt phỏng và năng lực sở hữu mưa Vinh - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Vinh - Nghệ An những ngày tới