mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Số: …../…../HĐ

Hôm ni, ngày ………. mon ………. năm ………….., Tại ………………………………………………..

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………...….  Fax: …………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở bên trên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay cho giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm …….

Do …………………………….. công tác ………………… ký.

BÊN MUA (Bên B)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………...….  Fax: …………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở bên trên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay cho giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm …….

Do …………………………….. công tác ………………… ký.

Hai mặt mũi thống nhất thỏa thuận hợp tác nội dung ăn ý đồng như sau:

Điều 1: Nội dung việc làm phó dịch

1. Bên A bán ra cho mặt mũi B:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng độ quý hiếm vì thế chữ:

2. Bên B bán ra cho mặt mũi A:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng độ quý hiếm vì thế chữ:

Điều 2: Giá cả

Đơn giá chỉ món đồ bên trên là giá chỉ ………….. bám theo văn bản ……….. (nếu có) của …………………………….

Điều 3: Chất lượng và quy cơ hội sản phẩm hóa

1. Chất lượng món đồ ……… được quy lăm le bám theo ……………………………………………………..

Điều 4: Bao phân bì và ký mã hiệu

1. Bao phân bì thực hiện bằng: ………………………………………………………………………………………………

2. Quy cơ hội vỏ hộp ………………….. cỡ ………………….. độ dài rộng ……………………………………

3. Cách đóng góp gói: ………………………………………………………………………………………………..

4. Trọng lượng cả bì: …………………………………………………………………………………………….

5. Trọng lượng tịnh: ……………………………………………………………………………………………...

Điều 5: Phương thức phó nhận

1. Bên A phó cho tới mặt mũi B bám theo lịch sau:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Xem thêm: 2 cách làm bánh bao nhân cadé (nhân trứng sữa) thơm ngon, béo ngậy tại nhà

Ghi chú

1

2

2. Bên B phó cho tới mặt mũi A bám theo lịch sau:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

2

3. Phương tiện vận đem và ngân sách vận đem tự mặt mũi …………………………………..…. chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi mặt mũi chịu đựng một đầu hoặc ……………………………………………………………….)

4. Quy lăm le lịch phó nhận sản phẩm & hàng hóa nhưng mà mặt mũi mua sắm ko cho tới nhận sản phẩm thì cần chịu đựng ngân sách lưu kho kho bãi là ……………… đồng/ngày. Nếu phương tiện đi lại vận đem mặt mũi mua sắm cho tới nhưng mà mặt mũi cung cấp không tồn tại sản phẩm phó thì mặt mũi cung cấp cần chịu đựng ngân sách thực tiễn cho tới việc điều động phương tiện đi lại.

5. Khi nhận sản phẩm, mặt mũi mua sắm sở hữu trách móc nhiệm kiểm nhận phẩm hóa học, quy cơ hội sản phẩm & hàng hóa bên trên khu vực. Nếu trị hiện nay sản phẩm thiếu hụt hoặc ko chính chi chuẩn chỉnh quality v.v… thì lập biên phiên bản bên trên khu vực, đòi hỏi mặt mũi cung cấp xác nhận. Hàng đang được thoát ra khỏi kho mặt mũi cung cấp ko phụ trách (trừ loại sản phẩm sở hữu quy lăm le thời hạn bảo hành).

6. Trường ăn ý phó nhận sản phẩm bám theo vẹn toàn đai, vẹn toàn khiếu nại, nếu như mặt mũi mua sắm sau khoản thời gian chở về nhập kho mới mẻ hiện nay sở hữu vi phạm thì phải khởi tạo biên phiên bản gọi cơ sở đánh giá trung gian tham (…………………….) cho tới xác nhận và cần gửi cho tới mặt mũi cung cấp nhập hạn 10 ngày tính kể từ khi lập biên phiên bản. Sau 15 ngày nếu như mặt mũi cung cấp đã nhận được được biên phiên bản nhưng mà không tồn tại chủ ý gì thì coi như đang được phụ trách bồi thông thường lô sản phẩm bại liệt.

7. Mỗi lô sản phẩm khi phó nhận cần sở hữu xác nhận quality vì thế phiếu hoặc biên phiên bản kiểm nghiệm; khi tới nhận sản phẩm, người nhận cần sở hữu đủ:

- Giấy ra mắt của cơ sở mặt mũi mua;

- Phiếu xuất kho của cơ sở mặt mũi bán;

- Giấy chứng tỏ quần chúng.

Điều 6: Trách nhiệm so với sản phẩm & hàng hóa ko phù phù hợp với ăn ý đồng

1. Bên bán không phụ trách về ngẫu nhiên khuyết thiếu này của sản phẩm hoá nếu như nhập thời khắc phó phối kết hợp đồng mặt mũi mua đã biết hoặc phải ghi nhận về những khuyết thiếu đó;

2. Trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 1 Vấn đề này, nhập thời hạn khiếu nại bám theo quy lăm le của Luật thương nghiệp 2005, mặt mũi bán cần phụ trách về ngẫu nhiên khuyết thiếu này của sản phẩm hoá đang được sở hữu trước thời khắc đem rủi ro khủng hoảng cho tới mặt mũi mua, cho dù là tình huống khuyết thiếu này được trị hiện nay sau thời khắc đem rủi ro;

3. Bên bán phải phụ trách về khuyết thiếu của sản phẩm & hàng hóa đột biến sau thời khắc đem rủi ro khủng hoảng nếu như khuyết thiếu bại liệt tự bên bán vi phạm ăn ý đồng.

Điều 7: Nghĩa vụ đáp ứng quyền chiếm hữu so với sản phẩm & hàng hóa

Bên bán cần bảo đảm:

1. Quyền chiếm hữu của mặt mũi mua so với sản phẩm & hàng hóa đang được cung cấp không trở nên tranh giành chấp vì thế mặt mũi loại ba;

2. Hàng hóa bại liệt cần ăn ý pháp;

3. Việc đem Giao hàng hoá là hợp lí.

Điều 8: Nghĩa vụ đáp ứng quyền chiếm hữu trí tuệ so với sản phẩm & hàng hóa

1. Bên cung cấp ko được bán sản phẩm hóa vi phạm quyền chiếm hữu trí tuệ. Mé cung cấp cần phụ trách nhập tình huống sở hữu tranh giành chấp tương quan cho tới quyền chiếm hữu trí tuệ so với sản phẩm & hàng hóa đang được cung cấp.

2. Trường ăn ý mặt mũi mua sắm đòi hỏi mặt mũi cung cấp cần tuân bám theo phiên bản vẽ nghệ thuật, design, công thức hoặc những số liệu cụ thể tự mặt mũi mua sắm hỗ trợ thì mặt mũi mua sắm cần phụ trách về những năng khiếu nại tương quan cho tới những vi phạm quyền chiếm hữu trí tuệ đột biến từ những việc mặt mũi cung cấp đang được tuân hành những đòi hỏi của mặt mũi mua sắm.

Điều 9: BH và chỉ dẫn dùng sản phẩm hóa

1. Bên cung cấp sở hữu trách móc nhiệm Bảo Hành quality và độ quý hiếm dùng loại sản phẩm ……………… cho tới mặt mũi mua sắm nhập thời hạn là …………… mon.

2. Bên cung cấp cần hỗ trợ đầy đủ từng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa một giấy tờ chỉ dẫn dùng (nếu cần).

Điều 10: Phương thức thanh toán

1. Bên A giao dịch cho tới mặt mũi B vì thế hình thức ……….. nhập thời hạn ………………………………

2. Bên B giao dịch cho tới mặt mũi A vì thế mẫu mã …………….. nhập thời hạn …………………………

Điều 11: Ngưng giao dịch chi phí mua sắm hàng

Việc ngừng giao dịch chi phí mua sắm được quy lăm le như sau:

1. Bên B sở hữu dẫn chứng về sự việc mặt mũi A lừa lừa lọc thì sở hữu quyền tạm thời ngừng việc thanh toán;

2. Bên B sở hữu dẫn chứng về sự việc sản phẩm & hàng hóa đang được là đối tượng người sử dụng bị tranh giành chấp thì sở hữu quyền tạm thời ngừng giao dịch cho tới khi việc tranh giành chấp đã và đang được giải quyết;

3. Bên B sở hữu dẫn chứng về sự việc mặt mũi A đã Giao hàng ko phù phù hợp với ăn ý đồng thì sở hữu quyền tạm thời ngừng giao dịch cho tới khi bên A đang được xử lý sự ko thích hợp đó;

4. Trường ăn ý tạm thời ngừng giao dịch bám theo quy lăm le bên trên khoản 2 và khoản 3 Vấn đề này nhưng mà dẫn chứng tự mặt mũi B đưa đi ra ko xác thực, tạo nên thiệt kinh cho tới mặt mũi A thì mặt mũi B phải bồi thông thường thiệt kinh bại liệt và chịu đựng những chế tài không giống bám theo quy lăm le của pháp luật.

Điều 12: Các giải pháp bảo vệ tiến hành ăn ý đồng (nếu cần)

Lưu ý: Chỉ ghi cụt gọn gàng phương pháp, thương hiệu vật bảo vệ và phải khởi tạo biên phiên bản riêng rẽ.

Điều 13: Trách nhiệm vật hóa học trong những việc tiến hành ăn ý đồng

1. Hai mặt mũi khẳng định tiến hành tráng lệ và trang nghiêm những quy định đang được thỏa thuận hợp tác bên trên, ko được đơn phương thay cho thay đổi hoặc bỏ quăng quật ăn ý đồng, mặt mũi này ko tiến hành hoặc đơn phương đình chỉ tiến hành ăn ý đồng nhưng mà không tồn tại nguyên nhân đường đường chính chính thì sẽ ảnh hưởng trị cho tới ………… % độ quý hiếm của ăn ý đồng bị vi phạm (cao nhất là 8%). (1)

2. Bên này vi phạm những quy định bên trên trên đây sẽ rất cần phụ trách vật hóa học bám theo quy lăm le của những văn phiên bản pháp lý sở hữu hiệu lực thực thi hiện nay hành về trị vi phạm quality, con số, thời hạn, vị trí, giao dịch, Bảo Hành v.v… nấc trị rõ ràng tự nhị mặt mũi thỏa thuận hợp tác dựa vào sườn trị Nhà nước đang được quy lăm le trong những văn phiên bản pháp lý về loại ăn ý đồng này.

Điều 14: Thủ tục giải quyết và xử lý tranh giành chấp ăn ý đồng

1. Hai mặt mũi cần thiết dữ thế chủ động thông tin lẫn nhau tiến trình tiến hành ăn ý đồng. Nếu sở hữu yếu tố gì bất lợi trị sinh những phía bên phải kịp lúc thông tin lẫn nhau biết và tích rất rất đàm đạo giải quyết và xử lý (cần lập biên phiên bản ghi toàn cỗ nội dung).

2. Trường ăn ý những mặt mũi ko tự động giải quyết và xử lý được mới mẻ đem vụ tranh giành chấp đi ra tòa án.

Điều 15: Các thỏa thuận hợp tác không giống (nếu cần)

Các ĐK và quy định không giống ko ghi nhập này sẽ tiến hành những mặt mũi tiến hành bám theo quy định hiện hành của những văn phiên bản pháp lý về loại ăn ý đồng này.

Điều 16: Hiệu lực của ăn ý đồng

Hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày …… mon ….. năm …… cho tới ngày …… mon ….. năm ………

Hai mặt mũi tiếp tục tổ chức triển khai họp và lập biên phiên bản thanh lý ăn ý đồng này sau khoản thời gian không còn hiệu lực thực thi không thật 10 ngày. Mé ……….. sở hữu trách móc nhiệm tổ chức triển khai và sẵn sàng thời hạn vị trí thanh lý.

Hợp đồng này được tạo trở thành …………… phiên bản, có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt mũi lưu giữ ……… phiên bản.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                                              Chức vụ

                          Ký tên                                                                                    Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                          (Đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Mức trị vi phạm ăn ý đồng tự những mặt mũi thỏa thuận hợp tác tuy nhiên ko được vượt lên quá mức cần thiết quy lăm le bám theo Điều 301 Luật thương nghiệp 2005;

Xem thêm: Cách làm bánh Trung Thu không nhân đơn giản tại nhà đón hội Trăng Rằm